Tickets
pv_vervolg.jpg

Voorwaarden Haarlijn najaar-winter 2017|2018

ALGEMENE VOORWAARDEN
NEDERLANDSE HAARLIJN NAJAAR-WINTER 2017|2018

De Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. De Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns: een evenement dat wordt georganiseerd door de Organisator;
B. Bezoeker: iedere (rechts)persoon die de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns bezoekt;
C. Overeenkomst: de overeenkomst tot het bezoeken van de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns,
D. Organisator: Marketing Generation B.V. en CT Support in samenspraak met GNK.
E. Locatie: de locatie waar de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns plaatsvindt, zijnde de Midden Nederland Hallen met haar aangehorigheden, zoals daar, bijvoorbeeld, zijn toegangswegen, parkeerplaatsen en in- en uitgang(en), te Barneveld.
F. Sponsor: een sponsor van de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns aan wie, op basis van een door de sponsor met de Organisatie gesloten schriftelijke sponsorovereenkomst, tegen betaling van een sponsorbijdrage, exclusieve rechten zijn verleend om in, op of aan de Locatie reclame-uitingen te doen, te stallen of aan te brengen.
2. De Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns kan uitsluitend worden bezocht met gekochte en betaalde entreekaarten.
3. Bezoeker gaat akkoord met de bezoekersvoorwaarden van de Midden Nederland Hallen te Barneveld
4. De door de Bezoeker verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Bezoeker verleent toestemming aan de Organisator tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Bezoeker en voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns aan de Bezoeker. Het is de Bezoeker te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail bezwaar te maken tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
5. Indien de Bezoeker verhinderd is – ongeacht om welke reden – om de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns te bezoeken, wordt het betaalde entreegeld niet gerestitueerd.
6. Het is de Bezoeker niet toegestaan zonder een, voorafgaand aan de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns, met de Organisatie gesloten schriftelijke sponsorovereenkomst, reclame-uitingen van welke aard dan ook, te doen, te stallen of aan te brengen. Onder niet toegestane reclame-uitingen in voorgaande zin worden in ieder geval begrepen het dragen van kleding met daarop aangebracht uitingen van op de kappersbranche actieve partijen dan wel het uitstallen of verspreiden van andere gegevensdragers, in de ruimste zin van het woord, waarop uitingen van partijen actief in de kappersbranche zijn opgenomen.
7. Bij de constatering van een overtreding door de Bezoeker van het bepaalde in artikel 6 hierboven, vervalt aan deze het recht om de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns (nog langer) te bezoeken en heeft de Organisatie het recht de Bezoeker van de Locatie te verwijderen, zonder restitutie van het entreegeld. Dit laat onverlet het recht van de Organisatie om van de Bezoeker een schadevergoeding te vorderen.
8. De Organisator kan op grond van zwaarwegende omstandigheden de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns voortijdig beëindigen, opschorten of wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van zwaarwegende omstandigheden besluiten het programma van de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns te wijzigen. Entreegeld wordt alsdan niet gerestitueerd.
9. Een situatie zoals bedoeld in artikel 8 hierboven, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor de Organisator voor dientengevolge door de Bezoeker gemaakte kosten, zoals reis-, verblijf- en huisvestingskosten.
10. Het bezoek aan de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns is voor eigen rekening en risico van de Bezoeker. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Bezoeker mocht lijden als gevolg van het bezoeken van de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle schadesoorten.
11. Indien, ondanks het bepaalde in artikel 10 hierboven, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Bezoeker in hoogste instantie in rechte vast zou komen te staan, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
12. Bezoeker stemt in met de openbaarmaking van tijdens of rond de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns gemaakte foto's, video's en ander beeldmateriaal, in de breedste zin van het woord, waarop de Bezoeker zichtbaar is.
13. Klachten dienen schriftelijk en uiterlijk binnen acht (8) dagen na de Nederlandse Haarlijn Presentatie en/of look & learns te worden ingediend.
14. Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en de Organisator is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Bezoeker en de Organisator zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Haarlijn Toolkit

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Haarlijn Toolkit: een haarlijn toolkit bestaande uit 5 A4 posters en een cd-rom/DVD of USB stick of website met foto's van de Haarlijn en promotiemateriaal t.b.v. de kapsalon;
B. Gebruiker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, gebruik maakt van de Haarlijn Toolkit;
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot gebruik van de Haarlijn Toolkit;
D. Producent: de samenstellers van de Haarlijn Toolkit, Marketing Generation B.V. en CT Support.
2. Het is uitsluitend toegestaan de Haarlijn Toolkit te gebruiken onder de volgende voorwaarden:
• Gebruik van het fotomateriaal dat deel uitmaakt van de Haarlijn Toolkit mag slechts plaatsvinden (i) onder vermelding van Gezamenlijke Nederlandse Kappers (GNK) en de maker van het fotomateriaal, en (ii) voor de duur van maximaal een jaar, te rekenen vanaf 1 september 2017 binnen Nederland;
• Gebruiker heeft alleen het recht op gebruik en verwerft geen eigendomsrechten op de Haarlijn Toolkit of onderdelen daarvan;
• Het door de Gebruiker downloaden, reproduceren, kopiëren of openbaar maken van (i) de Haarlijn Toolkit (of onderdelen daarvan) en/of (ii) het fotomateriaal dat deel uitmaakt van de Haarlijn Toolkit, op welke manier dan ook, doet in geen geval enig eigendomsrecht ontstaan;
• De Producent is niet aansprakelijk voor een door een Gebruiker gepleegde schending van auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom op de Haarlijn Toolkit.
3. De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door de Producent opgenomen in een bestand. De Gebruiker verleent toestemming aan de Producent tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Gebruiker en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent de Haarlijn Toolkit aan de Gebruiker. Het is de Gebruiker te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Producent of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Producent dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.
4. Reclames en klachten dienen schriftelijk en uiterlijk binnen acht (8) dagen na constatering te worden ingediend.
5. Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen Gebruiker en de Producent is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en de Producent zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.